Privacy verklaring

Pedicure Soestdijk/Kerckebosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud:

 1.     privacy beleid   
 2.     contactgegevens
 3.     persoonsgegevens die wij verwerken
 4.     bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 5.     doel verwerking persoonsgegevens
 6.     geautomatiseerde verwerking
 7.     hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 8.     delen van persoonsgegevens met derden
 9.     cookies, of vergelijkbare technieken
 10.     gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 11.     beveiliging persoonsgegeven
 12.     inwerkingtreding

1: Privacy beleid Pedicure Soestdijk/Kerckebosch

Pedicure Soestdijk/Kerckebosch is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten in Soest/Zeist en omstreken. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder anderen dat wij:

vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerk;

het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;

alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;

uw gegevens niet doorverkopen aan derden;

uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van de diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;

u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

2: Contactgegevens:

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Website: www.pedicuresoestdijk.nlof www.pedicurekerckebosch.nl

Telefoon Pedicure Soestdijk: 06-23542579 / Pedicure Kerckebosch 06-20812569

E-mail: pedicuresoestdijk@gmail.com/ pedicurekerckebosch@gmail.com

3: Persoonsgegevens die wij verwerken

Pedicure Soestdijk/Kerckbosch verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Gezondheid gegevens alleen indien noodzakelijk voor goede behandeling

4: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pedicuresoestdijk@gmail.comof pedicurekerckebosch@gmail.comdan verwijderen wij deze gegevens.

5: Met welk doel en op basis van welke grondslag (uitvoering van een overeenkomst) wij persoonsgegevens verwerken

Pedicure Soestdijk/Kerckebosch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om een agenda bij te werken
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Adres gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van een factuur
 • Voor de behandelingen waarbij het noodzakelijk is dat wij op de hoogte zijn van uw gezondheid en eventuele risico's.

6: Geautomatiseerde besluitvorming

Pedicure Soestdijk/Kerckebosch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicure Soestdijk/Kerckebosch) tussen zit.

7: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pedicure Soestdijk/Kerckebosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

8: Delen van persoonsgegevens met derden

Pedicure Soestdijk/Kerckebosch verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld Onlineafspraken agenda, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

9: Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Pedicure Soestdijk/Kerckebosch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure Soestdijk/Kerckebosch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij over u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via pedicuresoestdijk@gmail.comof pedicurekerckebosch@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Pedicure Soestdijk/Kerckebosch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pedicure Soestdijk/Kerckebosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via pedicuresoestdijk@gmail.comof pedicurekerckebosch@gmail.com

12: Inwerkingtreding

Deze privacy verklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.